نویسنده = امیر هاشم زاده
ضمان بیت المال در پرداخت دیه و آثار مترتب بر آن

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 43-68

امیر هاشم زاده؛ مهدی هلالی


هرزه نگاری ر ایانه ای

دوره 2، شماره 14، آذر 1398، صفحه 123-145

امیر هاشم زاده؛ مهدی هلالی؛ مهرداد موحدی


ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت رایانه‌ای

دوره 2، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 31-51

امیر هاشم زاده؛ مهدی هلالی


ادله علمی و ارزش اثباتی آن در جرائم منافی عفت

دوره 2، شماره 12، خرداد 1398، صفحه 86-114

امیر هاشم زاده؛ مهدی هلالی