نویسنده = علیرضا شمس
نحوه و راهکارهای وصول نیم عشر اجرایی

دوره 2، شماره 12، خرداد 1398، صفحه 26-47

علیرضا شمس؛ مهدی محسنی اژیه


دلیل در ظرف زمان

دوره 2، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 90-99

علیرضا شمس