نویسنده = مجید میرحسینی
دستور منع پرداخت در اسناد تجاری رایج

دوره 2، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 51-61

مجید میرحسینی