نویسنده = علی نوریان
ریاست و قوامیت شوهر بر زن در فقه و حقوق ایران

دوره 2، شماره 4، خرداد 1396، صفحه 38-57

محمد مهدی الشریف؛ علی نوریان