نویسنده = علی مشهدی
حفاظت از محیط زیست در رویه قضایی دیوان عدالت اداری

دوره 3، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 99-114

علی مشهدی؛ حسین ربانی