نویسنده = امیرمحمد جعفری هرندی
تأثیر شخصیت در صحت و اعتبار قراردادها با تأکید بر رویه قضائی

دوره 4، شماره 5، خرداد 1400، صفحه 27-50

امیرمحمد جعفری هرندی؛ سیدمهدی علامه