نویسنده = محمد جواد عبداللهی
مداخله کیفری در حوزه حقوق زن با رویکرد جرم شناسی فمینیستی

دوره 4، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 101-121

محمد جواد عبداللهی؛ سمیه رئیسی وانانی


نگرشی نو به مسئولیت پزشک با رویکرد اخلاقی

دوره 3، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 115-130

محمد جواد عبداللهی؛ مهدی رضایی مقدم