نویسنده = میثم عباسی لاهرودی
بررسی تطبیقی سرقت حدی از منظر قرآن کریم، فقه و حقوق جزا

دوره 4، شماره 7، آذر 1400، صفحه 7-20

محمد رسایی؛ میثم عباسی لاهرودی؛ محمد عباسی لاهرودی


سیاست کیفری تقنینی ایران در برابر جرایم بازار اوراق بهادار

دوره 3، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 51-84

میثم عباسی لاهرودی؛ سید ابوالقاسم نقیبی