نویسنده = محمدرضا حق شناس
تبیین کفالت اشخاص حقوقی در آیین دادرسی کیفری

دوره 4، شماره 7، آذر 1400، صفحه 139-158

حامد رستمی نجف آبادی؛ محمدرضا حق شناس