نویسنده = امیرعباس عباس نیا
جرم، مجازات و حکومت قانون در آتن باستان

دوره 4، شماره 8، اسفند 1400، صفحه 33-62

سید ساعی حاجی میرسعیدی؛ امیرعباس عباس نیا