نویسنده = مهدی کریمی
تاثیر فناوری اطلاعات در رسیدگی های قضایی

دوره 4، شماره 8، اسفند 1400، صفحه 109-130

مهدی کریمی