کلیدواژه‌ها = مسئولیت پزشکی
نگرشی نو به مسئولیت پزشک با رویکرد اخلاقی

دوره 3، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 115-130

محمد جواد عبداللهی؛ مهدی رضایی مقدم