کلیدواژه‌ها = دادسرا
دادسرا نهادی شرعی مبتنی بر سیره عقلاء

دوره 4، شماره 5، خرداد 1400، صفحه 81-94

امین جلیلی