کلیدواژه‌ها = خیار عیب
وضعیت حقوقی ارش پس از اسقاط خیار عیب

دوره 2، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 8-18

محمدرضا محمدی جرقویه ای