کلیدواژه‌ها = جرائم سایبری
هرزه نگاری ر ایانه ای

دوره 2، شماره 14، آذر 1398، صفحه 123-145

امیر هاشم زاده؛ مهدی هلالی؛ مهرداد موحدی