کلیدواژه‌ها = امری یا تخییری
صلاحیت محلی؛ امری یا تخییری

دوره 2، شماره 12، خرداد 1398، صفحه 16-23

فاضل زباندان؛ سید ناصرالدین بدیسار؛ داریوش بابایی