کلیدواژه‌ها = اصل لزوم
خیار مجلس در فقه شیعه و اهل تسنن- قسمت اول

دوره 2، شماره 10، آذر 1397، صفحه 3-28

محمدرضا قنبری