کلیدواژه‌ها = هبه طلب به مدیون
مقایسه ابراء و هبه طلب به مدیون

دوره 2، شماره 10، آذر 1397، صفحه 85-100

فاطمه سعیدی