کلیدواژه‌ها = تحمل شهادت
عوامل مؤثر بر روان شاهد در رسیدگی های قضایی

دوره 2، شماره 7، اسفند 1396، صفحه 45-68

حمید رئوفیان؛ فهیمه کشاورزیان