کلیدواژه‌ها = سرپرستان
ضمانت ثالث از تعهدات زوجین سرپرست

دوره 2، شماره 5، شهریور 1396، صفحه 117-148

نرگس خالقی پور؛ مجید اسماعیلی بیدگلی؛ زهرا آقاجانی اشکهرانی