کلیدواژه‌ها = حق رهنی
تزاحم حقوق مدنی اشخاص وحقوق دولت

دوره 2، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 100-106

سیامک بهارلویی