کلیدواژه‌ها = نقض حقوق مالکیت صنعتی
مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مالکیت صنعتی در حقوق ایران

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 85-106

مهدی محسنی؛ محمدرضا توکلی