کلیدواژه‌ها = جرم شناسی
مداخله کیفری در حوزه حقوق زن با رویکرد جرم شناسی فمینیستی

دوره 4، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 101-121

محمد جواد عبداللهی؛ سمیه رئیسی وانانی