کلیدواژه‌ها = "بازدارندگی"
نقش توبه در جرائم تعزیری

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 85-118

حسین ربانی