کلیدواژه‌ها = کاهش حبس
نقدی بر ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

دوره 3، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 131-142

محسن رحمانی فرد