کلیدواژه‌ها = ضمان نقل ذمه
مالکیت مافی‌الذمه و اثر تحقق آن نسبت به ثالث

دوره 4، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 79-99

سجاد شهباز قهفرخی