موضوعات = حقوق جزا و جرم شناسی
قتل قانونی

دوره 2، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 35-50

محمدرضا قنبری