بررسی نوآوری‌های اصلاحات قانون مبارزه با پول‌شویی

دوره 3، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 7-30

مهدی هلالی؛ امیر هاشم زاده


شیوه رسیدگی در جرائم بانکی؛ شرایط و ضوابط

دوره 4، شماره 5، خرداد 1400، صفحه 7-26

علی عابدزاده زوراه


بررسی تطبیقی سرقت حدی از منظر قرآن کریم، فقه و حقوق جزا

دوره 4، شماره 7، آذر 1400، صفحه 7-20

محمد رسایی؛ میثم عباسی لاهرودی؛ محمد عباسی لاهرودی


تحلیل جرم شناختی جرم حکومتی از منظر نظریه یادگیری

دوره 4، شماره 8، اسفند 1400، صفحه 7-32

حسین جوادی؛ عظیم آقابابایی


قلمرو صلاحیت دادستان در حفظ محیط زیست به عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه

دوره 5، شماره 9، خرداد 1401، صفحه 7-24

مریم بلندی برزکی؛ محسن میثمی نیا


وضعیت حقوقی ارش پس از اسقاط خیار عیب

دوره 2، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 8-18

محمدرضا محمدی جرقویه ای


چگونگی احراز عدالت شهود در محاکم

دوره 2، شماره 4، خرداد 1396، صفحه 27-36

حمید رئوفیان نائینی


کلاهبرداری رایانه ای و طرق پیشگیری از آن

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 27-40

ایمان تواناثالث


تأثیر شخصیت در صحت و اعتبار قراردادها با تأکید بر رویه قضائی

دوره 4، شماره 5، خرداد 1400، صفحه 27-50

امیرمحمد جعفری هرندی؛ سیدمهدی علامه


جرم، مجازات و حکومت قانون در آتن باستان

دوره 4، شماره 8، اسفند 1400، صفحه 33-62

سید ساعی حاجی میرسعیدی؛ امیرعباس عباس نیا


قتل قانونی

دوره 2، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 35-50

محمدرضا قنبری


ریاست و قوامیت شوهر بر زن در فقه و حقوق ایران

دوره 2، شماره 4، خرداد 1396، صفحه 38-57

محمد مهدی الشریف؛ علی نوریان


ضمان بیت المال در پرداخت دیه و آثار مترتب بر آن

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 43-68

امیر هاشم زاده؛ مهدی هلالی


پیشگیری وضعی از بزه دیدگی کودکان در خانواده های والد-معتاد

دوره 4، شماره 7، آذر 1400، صفحه 47-64

محبوبه خداداده تهرانی؛ مریم خداداده تهرانی


دستور منع پرداخت در اسناد تجاری رایج

دوره 2، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 51-61

مجید میرحسینی