نویسنده = مجتبی فرهمند
جستاری در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/2/1399

دوره 3، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 3-30

حسین گرامی؛ مجتبی فرهمند