نویسنده = فاطمه کریمیان عمروآبادی
چالش ها و راهبردهای پیشگیرانه وضعی در قبال جرایم زیست محیطی

دوره 5، شماره 9، خرداد 1401، صفحه 67-86

اسماعیل کشکولیان؛ فاطمه کریمیان عمروآبادی