کلیدواژه‌ها = شرکت سهامی خاص
آزادی نسبی در انتقال سهام شرکت سهامی خاص

دوره 2، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 107-110

علی رادان جبلی