مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری مستقیم و نیابتی اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران و انگلستان

نویسنده

چکیده

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله مباحثی است که در همه نظام های حقوقی ضرورت بسزایی دارد. هدف اصلی از انجام این پژوهش  بررسی و مطالعه ی همه ی جوانب مربوط به مسئولیت کیفری مستقیم و نیابتی اشخاص حقوقی در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان است. این پژوهش از نوع توصیفی– تحلیلی است. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که در حقوق ایران  مقوله ای تحت عنوان مسئولیت کیفری نیابتی که بر اساس آن بتوان فردی را به خاطر رفتار ارتکابی دیگری دارای مسئولیت کیفری دانست پیش بینی نشده است. نظام حقوقی انگلستان برای اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری را شناسایی کرده است. انگلستان از جمله کشورهایی است که قبل از پذیرش مسئولیت مستقیم، مسئولیت نیابتی را مورد نظر قرار داده بود. برداشت نظام کیفری کامن لا از مفهوم مسئولیت کیفری نیابتی در حال حاضر به یکی از سه رویکرد موسع مسئولیت کیفری نیابتی، مضیق مسئولیت کیفری نیابتی و رویکرد میانه به مفهوم مسئولیت کیفری نیابتی محدود می شود، البته اغلب حقوقدانان این نظام حقوقی متمایل به رویکرد سوم می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات