بررسی رابطه میان عدالت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان

نویسنده

واحد نقلیه دادگستری

چکیده

محققین ثابت کرده­اند که عدالت سازمانی با رضایت شغلی کارکنان مرتبط می­باشد و بعنوان متغیر کلیدی موثر بر عملکرد در نظر گرفته شده است. از این رو چنانچه سازمان­ها توجه کافی به حفظ و گسترش شرایط عادلانه داشته باشند منجر به عملکرد خوب در برانگیختن کارکنان خواهد شد. در شرایط امروزی جامعه ما و با توجه به افزایش مراجعات به دستگاه قضایی کشور، این دستگاه برای ارائه بهتر خدمات به مراجعین باید عدالت سازمانی بیشتری اجرا نماید تا کارکنان رضایت شغلی بیشتری از کار داشته باشند و دستگاه قضایی را به سوی اهدافش سوق دهند. عدالت سازمانی به احساس و ادراک کارکنان از میزان انصاف و برابری در محیط کار اشاره دارد. کارکنان در برابر عدالت سازمانی در محیط کار خود واکنش نشان می­دهند و نسبت به سازمان متعهد می­شوند. در مقاله علمی-ترویجی حاضر ابتدا به اهمیت عدالت در اسلام و نقش عدالت در مدیریت پرداخته و سپس تعاریف عدالت سازمانی و رضایت شغلی ارائه گردیده و به بیان اهمیت این دو متغیر پرداخته شده است و در انتها مشخص گردیده که افزایش عدالت سازمانی منجر به کارآیی و اثربخشی بیشتر و در نهایت منجر به رضایت شغلی کارکنان می­شود. که نتیجه نهایی نشان از وجود رابطه میان عدالت سازمانی و رضایت شغلی می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات