هرزه نگاری ر ایانه ای

نویسندگان

1 کارآموز قضایی

2 دادسرای اصفهان

چکیده

هرزه نگاری یا پورنوگرافی عبارت است از تولید و ارائه هرگونه تصویر، صوت، متن و یا هر شیء دیگر که محتوی صحنه ها و مطالب آشکار جنسی باشد. انحطاط اخلاقی و جنسی جوامع از یک سو و زمینه­ساز بودن هرزه نگاری در وقوع بسیاری از جرایم است و از سوی دیگر، به ویژه در چند سال اخیر، دانشمندان و دولتمردان گوناگون را برآن داشته تا در جهت مقابله و پیشگیری از این پدیده زیانبار کوشش کنند. جرم شناسی پدیده هرزه­نگاری نشان می­دهد که عوامل فردی و اجتماعی بی­شماری به ویژه عوامل خانوادگی در آماده سازی شخصیت افراد برای گرایش به تولید، توزیع و مصرف آثار هرزه نگارانه نقش دارند و بسیاری از هرزه نگاران نخست، خود از مصرف کنندگان هرزه نگاری بوده اند که به تدریج دچار انحرافات گوناگون جنسی نیز شده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات