بررسی نظریه توقیفی بودن عقود

نویسنده

چکیده

متن حاضر تلاش کوچکی در بررسی نظریه توقیفی بودن عقود می باشد که در دو بخش تنظیم شده است. بخش اول بررسی نظرات فقهی و حقوقی در باب عقود نامعین که خود شامل شش مبحث و یک نتیجه گیری می باشد و بخش دوم در مورد توجیه نظریه غیر حصری بودن عقود و معاملات و نتیجه گیری کلی می باشد که فی الواقع نگارنده سعی بر آن دارد عقود و روابط قراردادی که بر اساس اقتضائات زمان به وجود می آید و با قانون و شرع مخالفتی ندارد توجیه نماید که البته این نظریه مخالفینی نیز دارد. امید است که با تبیین این دو بخش زوایای موضوع روشن تر شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات