حق زنان در دادرسی عادلانه

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده

زنان نیمی از جامعه بشری را تشکیل می دهند و لیکن همواره به جهات خصوصیات ویژه جسمی و روحی نیازمند حمایت در تمامی جنبه ها از جمله مراحل مختلف دادرسی می باشند، دادرسی که به عنوان یکی از مسائل بنیادی برای حاکمیت قانون، عدالت و حقوق بشر به شمار می رود و آنان باید در پرتو تضمینات یک دادرسی منصفانه با استانداردهای لازم مورد حمایت قرار گیرند و قطعاً موانع تحقق این دادرسی و راهکارهای علمی و عملی برای برطرف کردن موانع آن با شناخت قوانین و نگاهی جهانی و نیز رویدادهای تبعیض آمیز و بررسی آن در حقوق ایران می تواند ما را در راستای نیل به هدف فوق یاری کند و در این نوشته با نگاهی کوتاه به این مقوله و موانع یک دادرسی عادلانه پیشنهادات کمیته منع تبعیض علیه زنان جهت نیل به هدف فوق بیان شده و با بررسی آن در نظام قضایی ایران سعی شده است خواننده مقاله دیدگاهی راهبردی به موضوع دادرسی عادلانه زنان داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات