خیار مجلس در فقه شیعه و اهل تسنن-قسمت دوم و پایانی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه

چکیده

در قسمت اول مقاله، خیار مجلس از دیدگاه فقه اهل شیعه و اهل تسنن بررسی شد و در این قسمت به بررسی حقوقی خیار مجلس خواهیم پرداخت:

موضوعات