حمایت از شهود یا مطلعین در قانون آیین دادرسی کیفری ایران

نویسنده

دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی؛ رییس دادگستری شهرستان دهاقان

چکیده

حمایت از شاهد که از وی به عنوان چشم و گوش دستگاه عدالت کیفری تعبیر می‌شود از جمله مباحث بنیادین حوزه اجرای عدالت کیفری است. شهادت شاهد از دلایل قاطع اثبات دعوی در قوانین تمامی کشورها و سطح جامعه بین‌الملل به شمار می‌آید. شهود، مطلعین و مخبرین ممکن است در طول فرآیند دادرسی کیفری همواره در معرض تهدیدها و تعدی نسبت به جان، عرض، مال خود یا بستگانشان قرار گیرند. این اهمیت زمانی بیشتر نمایان خواهد شد که شهود از قشر آسیب‌پذیر (زنان، نوجوانان و سالمندان) بوده یا جرم از درجه اهمیت بالایی (جرائم سازمان یافته، تروریستی، قاچاق مواد مخدر و جرائم خشن) برخوردار باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی اقدامات تدبیر شده در قانون آیین دادرسی کیفری ایران با نگاهی مختصر به رویه محاکم می‌باشد. حمایت مالی از شاهد، حمایت از امنیت روانی و امنیت جسمانی شاهد از جمله ساز و کارهای تدبیر شده جهت ترغیب شهود به همکاری با دستگاه عدالت کیفری می‌باشد که در این راستا از اقداماتی مانند کتمان هویت شهود، حفاظت فیزیکی از شهود، تکریم، تغییر شغل و محل اسکان و جبران خسارات وارده به شاهد بهره می‌برند. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی به بررسی این گونه حمایت‌ها می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات