مقایسه ابراء و هبه طلب به مدیون

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان، دادیار دادسرای اصفهان

چکیده

در علم حقوق هر واژه‌ای دارای مفهوم اصطلاحی خاص خود بوده که با سایر مفاهیم متفاوت می‌باشد و هر کدام می‌بایست به صورت جداگانه و از جنبه‌ها‌ی مختلف مورد بررسی قرار گیرد. ابراء و هبه طلب به مدیون از جمله این مفاهیم حقوقی هستند که هرچند شباهت‌هایی با یکدیگر داشته ولیکن دو نهاد مجزای حقوقی می‌باشند. قانون مدنی در ماده 289 به تعریف ابراء و در
ماده 795 به تعریف هبه پرداخته است و همچنین هبه طلب به مدیون را در ماده 806 پذیرفته است و همین امر بیانگر این است که هم ابراء و هم هبه‌ی طلب به مدیون در نظام حقوقی ایران به تبعیت از فقه پذیرفته شده است و برخلاف ادعای برخی حقوقدانان دو نهاد حقوقی کاملا جداگانه با ماهیت متفاوت هستند و هر کدام آثار حقوقی متفاوتی می‌توانند داشته باشند. این نوشتار ضمن اشاره به ماهیت ابراء و هبه طلب به مدیون در پی بررسی شباهت‌ها و تفاوت‌های این دو نهاد حقوقی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات