تفسیر عرف گرا

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی-قاضی دادگستری

چکیده

عرف به مجموع عادات، رفتارها و باورهایی گفته می شود که صرف‌نظر از درستی یا نادرستی آنها از سوی افراد یک جامعه پذیرفته شده است .بشر بدوی هزاران سال در نبود قوانین مدون، روابط سیاسی و اجتماعی خود را با نگاه عرفی تنظیم می نمود .عرف روش خاصی است که افراد در مسئله معینی پیروی می‌کنند بدون آنکه در قانون ذکری از آن رفته باشد. به عبارت دیگر  عرف، قانون نانوشته است. با این تعریف از عرف، سوال آن است که  چگونه قاضی در حین عملیات تحقیقات در دادسرا یا در صدور رأی از عرف بهره می جوید و استفاده از عرف چه تأثیری در صدور رأی یا قرار دارد؟ آیا استفاده از عرف در تفسیر قانون کیفری معارض ارکان مادی و معنوی بزه می باشد  یا خیر؟ سوالات مطروحه زیر بنای مقاله حاضر می باشد که در خصوص آن به بیان مطلب پرداخته می شود .

کلیدواژه‌ها

موضوعات