مفهوم شناسی جرم قاچاق و جرایم مرتبط در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392

نویسنده

بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران

چکیده

یکی از رفتار هایی که باعث اختلال در نظام اقتصادی کشور می شود عدم رعایت ضوابط حاکم بر ورود و خروج کالا و ارز به کشور است. در مباحث مربوط به تنظیم بازار معمولا آخرین حلقه، برخورد های قهر آمیز است که به صورت وارد کردن برخی رفتارهای مخل به اقتصاد به سیاهه قوانین متبلور می شود. بدیهی است جرم انگاری یک رفتار، یک سلسله استلزاماتی دارد که اگر رعایت نشود، نتیجه مطلوب از آن عاید جامعه نخواهد شد. از جمله مواردی که باید رعایت شود تعیین دقیق حدود و ثغور رفتار مجرمانه و به عبارتی ارایه تعریفی روشن و صریح است به نحوی که مجریان قانون و متصدیان منصب قضا در برخورد با این قبیل ناهنجاری ها با ابهام مواجه نشوند چراکه بروز ابهام، باعث تفاسیر مختلف می شود و اختلاف در تفاسیر از متن قانون نیز به نوبه خود باعث بی نظمی در اقتصاد خواهد شد. در بزه قاچاق کالا و ارز به نظر می رسد که قانون گذار سطح بهینه ای از صراحت در تقنین را رعایت نکرده است. بنابراین این نوشتار در صدد است تا با بررسی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 مفهوم قاچاق را بازشناسی کرده و جرایم دیگر که در برخی موارد ممکن است با جرم قاچاق کالا و ارز خلط شود تبیین گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات