نقد دادنامه دادگاه تجدیدنظر در زمینه تأثیر اقدام زیاندیده در رفع ضمان

نویسندگان

1 رئیس شعبه 24 مجتمع امور تجاری وبازرگانی شهرستان اصفهان

2 کارآموز دوره پنجم مرکز کارآموزان قضایی منطقه اصفهان

چکیده

     اگر در اثر عملیات ساختمانی زیانی به دیگری وارد آید، مالک ساختمان، صاحبکار، مجری، مهندس طراح، مهندس ناظر، شهرداری و سازمان نظام مهندسی اسباب طولی ایجاد خسارت بوده وتوزیع خسارت بین آنها مطابق ماده 526 قانون مجازات اسلامی به صورت تساوی می باشد. در پرونده موضوع این نوشتار در راستای عملیات ساختمانی، گودی به ارتفاع هشت متر حفر می شود و زیاندیده شب هنگام و به دلیل عدم وجود روشنایی به داخل گود سقوط نموده و فوت می شود. دادگاه زیان وارده را ناشی از اقدام زیاندیده برعلیه خود تلقی نموده و کارفرما را از اتهام تسبیب در جنایت غیرعمدی منجر به فوت، تبرئه می نماید و هیچ گونه تحقیقی جهت بررسی قابلیت انتساب حادثه فوت به دیگر اسباب دخیل در عملیات ساختمانی به عمل نمی آورد. در این نوشتار با بررسی قابلیت انتساب ضرر وارده به اسباب فوق الذکر و انتقاد از استناد به قاعده اقدام به دلیل تقصیر متهم در عدم رعایت مقررات آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی و انتساب ضرر به فعل متهمِ آگاه و مختار و لزوم آگاهی از ملک غیر و محصور بودن محل ورود جهت استناد به قاعده اقدام، بر ضرورت احتیاط محاکم در حفظ دماء مسلمین تأکید شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات