حسن نیت در حقوق ایران و قاعده‌ی احسان در فقه امامیه-قسمت اول

نویسنده

قاضی دادگستری

چکیده

باتوجه به اینکه قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران الزاماٌ می بایست به تصویب شورای نگهبان قانون اساسی برسد بنابراین تدوین قوانین نباید با متون و آموزه های فقهی بیگانه باشد و چنانچه دو مفهوم قانونی و فقهی به یکدیگر نزدیک باشند حقوقدان وظیفه دارد به وجوه تمایز وتشابه آن دو مفهوم بپردازد، نتیجه­ی عملی از آن ارائه نماید و به سؤالات و ابهامات خواننده پاسخ دهد. زیرا چنانچه هر یک از این مباحث صرفاً در عنوان مربوط به خود مطرح شود اساساً هیچ گونه پیوندی بین حقوق و فقه ایجاد نمی شود در حالی که با توجه به مقدمه مزبور یک حقوقدان متعهد به اسلام می بایست به رابطه ی این مباحث بپردازد. نگارنده در امر حاضر سعی دارد بدواً به بررسی مفاهیم حسن نیت و قاعده­ی احسان در قانون و فقه امامیه سپس به آثار هریک از این دو مقوله در قرارداد و مسئولیت قهری بپردازد.آن­گاه به وجوه تمایز و تشابه و ضمانت اجرای آن ها که در واقع نتیجه­ی عملی بحث می باشد گریزی بزند. امید است که این ناچیز چراغی باشد برای کلیه­ی کسانی که می خواهند به تبیین مسائل مرتبط حقوقی و فقهی بپردازند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات