تأملی بر ماهیت و انتقال مالکیت در قرارداد پیش فروش آپارتمان

نویسنده

رییس دادگستری چادگان

چکیده

پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده است. در ابتدا تعریفی از پیش فروش آپارتمان ارائه می گردد و سپس این قرارداد با برخی از عقود موجود در قانون مدنی و فقه  مانند بیع، بیع سلم، استصناع، شرکت و... مورد مقایسه قرار گرفته تا رابطه آن با هریک از این عقود مشخص گردد. که در نهایت به طور کامل و جامع با توجه به ویژگی خاص موجود در این نوع قرارداد، نمی­تواند ذیل عنوان یکی از موارد مذکور قرار گیرد، بلکه صرفا در برخی ملاک­­ها با عقود مذکور مشترک خواهد بود. رابطه این قرارداد با برخی از آن­ها یک رابطه نسبی است. یعنی در شرایطی و نه به طور مطلق می­تواند تحت آن عناوین قرار گیرد. بنابراین باید گفت پیش فروش آپارتمان عقد مجزایی است که دارای قانون خاص خود می­باشد که در آن شرایط کلی و نیز حقوق خریدار و مواردی از این قبیل به طور دقیق تبیین گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات