قواعد فقهی کاربردی در حقوق بیمه

نویسنده

دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

چکیده

امروزه اهمیت مسأله بیمه که در فقه اسلامی از جمله مسائل مستحدثه و نوظهور است در زندگی جوامع بشری و نقشی که بیمه در آسایش و آرامش زندگی افراد ایفا می کند بر کسی پوشیده نیست. از آنجا که در جمهوری اسلامی ایران، قوانین می بایست بر اساس شرع مقدس اسلام تنظیم و نگارش و به تصویب برسد و  این مهم در قانون اساسی بدان پرداخته شده  و این وظیفه خطیر برعهده فقهای شورای نگهبان گذاشته شده  و قوانین بیمه ای نیز از این امر مستثنی نیست، لذا دانستن مسائل فقهی بیمه برای قانونگذاران امری لازم است و این امر می بایست در کمیسیون های تخصصی فقهی مورد بررسی قرار بگیرد  و از طرف دیگر قواعد فقهی برای فهم بهترکاربرد زیادی دارد و دانستن این قواعد کمک قابل توجهی به حل مسائل در این موضوع و سایر موضوعات خواهد نمود. لذا در این پژوهش سعی شده تا برخی از قواعد فقهی که بیشترین کاربرد را در مسأله بیمه ، به ویژه بیمه های تجاری دارد مورد بررسی و تطبیق قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات