تحلیل ماهیت حقوقی شرکت تک عضوی و امکان تشکیل و اداره آن در حقوق تجارت ایران

نویسنده

قاضی دادگستری

چکیده

  اهمیت شخصیت و شخص حقوقی در دنیای مدرن و اتّکای بازار آزاد به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، بسیاری از کشورهای دنیا را به سمت شناسایی شرکتهای تجارتیی سوق داده که ماهیت آنها به طور کامل اعتباری و به دور از ماهیت سنّتی دیگر شرکتهای تجارتی است، به نحوی­که عنصر عقد شرکت یا شراکت­نامه به طور کلی در آن وجود ندارد یا بی اثر می شود. به تازگی در ایران نیز با تهیه پیش­نویس لایحه اصلاح قانون تجارت و پیش­بینی شرکت با عضو واحد در آن به نظر می­رسد، در حقوق شرکتهای تجارتی ،تحولی شگرف ایجاد خواهد شد. شرکت با عضو واحد شرکتی است که برای تشکیل و ادامه حیات خود تنها نیاز به عضویت یک شخص دارد. این نوشتار بر آن است به این پرسش پاسخ دهد که ماهیت حقوقی شرکت با عضو واحد چه انطباقی با مبانی حقوقی و فقهی سیستم حقوقی ایران دارد؟ و با بررسی ماهیت حقوقی شخصیت حقوقی پس از یک مطالعه تطبیقی با توجه به نظریه ( سازمانی)  نتیجه می­گیریم، امکان تشکیل و اداره شرکت با عضو واحد در حقوق ایران قابل اثبات و مطابق قاعده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات