وضعیت حقوقی ارش پس از اسقاط خیار عیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه ، قاضی دادگستری

چکیده

هر گاه بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری در قبول مبیع با اخذ ارش یا فسخ معامله مختار است . که از این اختیار خریدار در حقوق به نام خیار عیب یاد می شود. حال چنانچه خیار عیب ساقط گردد،آیا این اسقاط شامل ارش نیز می گرددیا خیر! موضوعی است که در این مقاله در صدد پاسخگویی به آن هستیم.برای ورود به بحث لازم است ابتدا تعریفی از ارش و خیار داشته باشیم و سپس با بررسی مبانی و ماهیت این دو ، در خصوص همپوشانی خیار و ارش یا عدم همپوشانی این دو واژه و دلایل موافقان و مخالفان آن سخن به میان آوریم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات