آزادی نسبی در انتقال سهام شرکت سهامی خاص

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

چکیده

نقل و انتقال سهام درشرکتهای سهامی آزاد است.اما میان شرکتهای سهامی عام و خاص درچگونگی این انتقال تفاوت وجود دارد. آزادی واگذاری سهام درشرکتهای عام، مطلق و درشرکتهای سهامی خاص نسبی است.دلیل این اختلاف به ساختار دو شرکت برمیگردد.                                                  
درشرکتهای سهامی خاص، اگر مراجع تصمیم گیرنده و اداره کننده شرکت، آزادی انتقال سهم را دچار تهدید نمایند،اصل آزادی نقل و انتقال سهام رنگ نسبیت میگیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات