جستاری در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/2/1399

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاون قضایی دادگستری نجف آباد

2 معاون دادستان

چکیده

بررسی های انجام شده در زمینه حقوق کیفری گواه بر آثار زیان بار کیفر حبس است که علاوه بر فرد، خانواده وی و جامعه را نیز تحت تاثیر منفی خود قرار می دهد و هزینه های گزافی را متحمل می سازد. به همین دلیل، قانونگذاران و سیاست گذاران کیفری به کیفر زدایی که یکی از مصادیق آن  مجازات حبس است توجه ویژه دارند.آخرین اراده مقنن در حقوق کیفری ایران در این خصوص قانون کاهش مجازات  حبس تعزیری مصوب 23/2/1399  است که با راهکارهایی چون کاهش مجازات حبس برای برخی جرایم، تغییر مقررات تعدد، تکرار جرم و  تخفیف و ایجاد الگوی فرضی یا رهنمود محور در تعیین کیفر  مترصد کاهش جمعیت کیفری زندان بوده است. تحلیل میزان توفیق مقنن در این راه و همچنین بررسی ابعاد کاربردی این قانون در این نوشتار مورد بررسی واقع شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات