تعاملات حقوق شهروندی و پیشگیری از جرم در نظام عدالت کیفری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب

چکیده

آنچه در این مقاله مورد تحلیل قرار گرفته به  بررسی تعارض حقوق شهروندی با گونه های مختلف پیشگیری از وقوع جرم مربوط می باشد. حقوق شهروندی خود مفهومی است سیال و چند وجهی که مصادیق  و حوزه های گوناگونی دارد که با حقوق بشر که خود دارای این خصوصیت است مرزهای مشترک پیدا کرده است. اما گذشته از تبیین این مفهوم چند وجهی و پیچیده باید گفت از یک طرف تعهد دولت ها به حفظ حقوق شهروندی است که با مداخلات مثبت و منفی محقق می شود. هر یک از این دخالت یا عدم دخالت ها ممکن است با حقوق شهروندی تعارضاتی داشته باشد. اما پرسش آن است که چگونه می توان بین این دو به ایجاد توازن رسید. یعنی در عین پیشگیری، از بزه کاری حقوق شهروندی نیز حفظ گردد. اگرچه در مقاله پیش رو بیش تر بر مداخلات مثبت و آن هم در حوزه حقوق پیشگیری وضعی نظر داشته ایم به صورت مختصر به پیشگیری کیفری و همچنین پیشگیری زودرس یا اجتماعی با حقوق شهروندی پرداخته شده است. در پایان بر استفاده حساب شده و گزینشی از گونه های مختلف پیشگیری توصیه شده است چرا که در نظر گرفتن شرایط هر جامعه مستلزم استفاده از روش های خاص پیشگیرانه  می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات